Zasady korzystania z  Portalu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1
Portal https://ptderm.pl (dalej: "Portal") jest udostępniany przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 82A, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydziale Gospodarczym, pod nr KRS: 0000188384, posiadającym nr REGON: 011556938 (dalej: "PTD").
§ 2
Portal obejmuje:
 • a. Ogólny serwis internetowy dostępny dla wszystkich użytkowników;
 • b. Zakładkę „Strefa członka PTD” dostępną po zalogowaniu dla zarejestrowanych użytkowników;
 • c. Zakładkę Net4Doctor przekierowującą na serwis z materiałami edukacyjnymi dla lekarzy.
§ 3
Za pośrednictwem Portalu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.
§ 4
W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o tematyce medycznej i edukacyjnej oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące usług PTD oraz produktów i usług osób trzecich.
§ 5
Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszych Zasad, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Zasad odsyłają do uregulowań szczególnych.
§ 6
Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejsze Zasady poprzez skorzystanie z dowolnej strony/zakładki internetowej udostępnianej w Portalu.
§ 7
Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
§ 8
Osoby zainteresowane publikacją treści merytorycznych na łamach Portalu powinny skontaktować się w tym celu z redakcją Portalu poprzez adres email wskazany w zakładce Kontakt lub telefonicznie na wskazane numery telefonów.
§ 9
Należy mieć na względzie, że koszty związane z funkcjonowaniem Portalu są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych przez PTD z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz Partnerów Edukacyjnych w Portalu. W związku z tym, PTD zastrzega, że treści udostępniane w ramach Portalu mogą być prezentowane łącznie z reklamami produktów farmaceutycznych i sprzętów medycznych.

Rozdział II

OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW.
§ 1
Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), należą do PTD lub/i do podmiotów współpracujących z PTD i podlegają ochronie prawnej.
§ 2
2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie II.1 powyżej, dotyczy w szczególności:

a. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.);

b. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);

c. znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);

d. nazw domen internetowych;

e. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

§ 3
Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów, w szczególności:
 • a. użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów i danych udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda PTD (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);
 • b. poza przypadkami określonymi w punkcie III.3.a) powyżej, bez wyraźnej zgody PTD (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  • w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
  • w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 • c. w celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszych "Zasadach", PTD zastrzega, że bez jej zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Portalu obejmujących aktualne artykuły na tematy medyczne lub farmaceutyczne, w szczególności sporządzane w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem ("galerią") zdjęć.
 • d. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie II.3 niniejszych Zasad lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z PTD.
 • e. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody PTD, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw PTD lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu, w tym treści o charakterze reklamowym.

Rozdział III

OCHRONA PRYWATNOŚCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
§ 1
Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach Portalu, kwestie związane z ochroną prywatności oraz polityka cookies opisane zostały w naszej Polityce Prywatności, którą znajdziesz „tutaj”. WSTAWIMY LINK DO PLIKU
§ 2
PTD zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika Portalu jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział IV

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA z PORTALU PTD.
§ 1
PTD dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże PTD nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Portalu lub jego poszczególnych elementów.
§ 2
Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu są następujące:
 • a. połączenie z siecią Internet;
 • b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
§ 3
w celu prawidłowego korzystania z usług, użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
 • a. połączenie z siecią Internet;
 • b. przeglądarka internetowa obsługująca technologię HTML 5/CSS 3.0;
 • c. monitor o rozdzielczości minimum 1024x768;
 • d. włączona obsługa Cookies i Java Script.
§ 4
w razie korzystania przez użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-2 powyżej, PTD nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu.