Stanowisko w sprawie zmian w ustawie o działalności leczniczej i projekcie ustawy o wyrobach medycznych

Stanowisko

 

Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii, Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej,  Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych  oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, w sprawie „ Uchwały 5/21/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 stycznia 2021r.dotyczącej   przyjęcia  projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej i projekcie ustawy o wyrobach medycznych”.

       W związku z narastającą liczbą wykonywanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej przez osoby nie mające do tego uprawnień od kilku lat jako środowisko lekarskie dążymy do regulacji prawnych. Jak sama nazwa wskazuje medycyna estetyczna jest dziedziną  medyczną a nie kosmetyczną czy kosmetologiczną. Kluczowym dokumentem implementującym do porządków prawnych państw członkowskich UE jest nowe rozwiązanie dotyczące wyrobów medycznych jako „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych”.  Naczelna Rada Lekarska 29.01.2021  podjęła uchwałę, w której podkreśliła, że  mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów oraz ich ochronę przed ewentualnymi następstwami zabiegów medycyny estetycznej, wykonywanych przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień, a także obowiązek ochrony odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących takie zabiegi. Naczelna Rada Lekarska zauważa potrzebę uregulowania materii wykonywania zabiegów medycyny estetycznej, związanych z ingerencją w narząd immunologiczny jakim jest skóra.  Została również określona definicja medycyny estetycznej wg której Medycyna estetyczna stanowi świadczenia zdrowotne, wiążące się z ingerencją w tkanki ludzkie, udzielane przez lekarzy i lekarzy dentystów, służące przywracaniu lub poprawie fizycznego i psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjonowania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu”. W uzasadnieniu tego stanowiska należy podkreślić, że istnieje możliwość wystąpienia powikłań w ich trakcie co wiąże się z koniecznością natychmiastowego zastosowania leków- pierwsza pomoc o takim charakterze dostępna jest wyłącznie w ramach działalności leczniczej.

     Z kolei kosmetologia to rozwijająca się dyscyplina naukowa o wielokierunkowym                     i interdyscyplinarnym charakterze, zajmująca się opisywaniem i pielęgnowaniem skóry i jej przydatków, a także profilaktyką chorób dermatologicznych, edukacją prozdrowotną, promowaniem zachowania prozdrowotnego i zdrowego stylu życia. Należy podkreślić, że         w ramach szkolenia studentów na kierunku kosmetologia zarówno I jak i II stopnia są ściśle określone programy nauczania jak również określony  jest zakres kompetencji, umiejętności     i nie obejmuje on zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.  Absolwent kosmetologii powinien posiadać zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o zdrowiu, zaawansowaną wiedzę o kosmetykach i substancjach używanych do wytwarzania kosmetyków, technologii produktów kosmetycznych, skutkach działania kosmetyków oraz o prawidłowym ich stosowaniu. Absolwent powinien być przygotowany do: planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem; wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; odczytania składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania; ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo i w zakresie zleconych zabiegów. Zawód kosmetologa to pożądana profesja na polskim i europejskim rynku pracy, a przeprowadzone badania wskazują na istnienie zapotrzebowania na pracowników z takimi kwalifikacjami. Podyktowana jest ona potrzebami ewaluacyjnymi nieustannie zmieniającego się rynku pracy, zmianami środowiskowymi, chęcią dalszego rozwoju absolwentów, oczekiwaniami pracodawców względem wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii. W wielu placówkach medycznych kosmetolodzy współpracują z lekarzami i taka współpraca jest niezbędna do prawidłowej opieki nad pacjentami z problemami skórnymi oraz w prowadzeniu profilaktyki przeciwstarzeniowej czy pielęgnacji skóry zdrowej.

 

    W związku z powyższym popieramy i dziękujemy za działania Naczelnej Rady Lekarskiej zmierzające do uporządkowania prawnego spraw związanych z udzielaniem świadczeń z zakresu medycyny estetycznej. 

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka 

 

 

Przewodnicząca Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska

 

 

Prezes  Polskiego Towarzystwa Chirurgii PlastycznejRekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna

   

Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych 

Dr n.med. Ewa Kaniowska

 

 

 

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

Dr Andrzej Ignaciuk

Stanowisko Koalicji -.pdf