Sekcje

Sekcja Onkologiczna

Jesteśmy Grupą lekarzy dermatologów szczególnie zainteresowanych diagnostyką i leczeniem nowotworów skóry. W związku ze wzrostem zachorowalności na nowotwory skóry oraz pojawianiem się nowych metod ich leczenia, uznaliśmy, że należy rozpocząć działania mające na celu propagowanie działalności naukowej w tej dziedzinie. Nasze cele to: 1. rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych z zakresu dermatoonkologii, lekarzy dermatologów i lekarzy innych specjalności. 2. poprawa istniejących metod opieki nad chorymi z nowotworami skóry 3. stworzenie wspólnej platformy informacji na temat diagnostyki i leczenia pacjentów z nowotworami skóry 4. wprowadzenie jednolitych metod w diagnostyce, leczeniu i badaniach kontrolnych pacjentów z nowotworami skóry 5. opracowanie wytycznych i standardów diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w dziedzinie dermatologii onkologicznej, 6. popularyzowanie i wdrażanie przyjętych standardów i wytycznych w praktykę kliniczną, 7. nadzór nad realizacją standardów dermatoonkologicznych w środowisku medycznym, 8. prowadzenie działalności profilaktycznej i popularyzującej zagadnienia onkologii dermatologiczne w społeczeństwie, 9. rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie onkologii i szerzenie postępu w tej dziedzinie, 10. wdrażanie i badanie nowych leków do leczenia onkologicznego, pomoc przy ich tworzeniu, 11. rozwój alternatywnych oraz paliatywnych metod leczenia nowotworów i chłoniaków skóry. Wszystkich lekarzy zainteresowanych tematem zapraszamy do współpracy z nami. Rejestracja dostępna na naszej stronie :http://onkoderma.pl

Zarząd Sekcji Onkologicznej

Dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. WIM

Przewodniczący

Dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Wiceprzewodnicząca

Dr n. med. Monika Słowińska

Wiceprzewodnicząca

Dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, prof. nadzw.

Wiceprzewodnicząca